Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019

Φάντασμα ή «μειονότητα»


---------του Νικολάου L Μέρτζου *----------

TO BBC άνακάλυψε «μακεδονική μειονότητα» στην Ελληνική Μακεδονία καί, φυσικά, εξόρ­ γισε τό Πανελλήνιο. Ωστόσο, συλλαμβάνεται άδιάβαστο έδώ, διότι παραπέμπει στήν Συμφω­ νία των Πρεσπών. Με τήν Συμφωνία όμως, τό γειτονικό μας Κράτος άνέλαβε τήν ύποχρέωση νά καταργήσει τό προηγούμενο άρθρο 49 τοϋ Συντάγματος του καί, πράγματι, τό κατήργησε κατά τήν πρόσφατη άναθεώρησή του. 
Στό έν λόγω, άνύπαρκτο πιά, άρθρο 49 τό παλαιό Σύ­ νταγμα διεκήρυττε: «Ή Πολιτεία μεριμνά γιά τήν κατάσταση καί τά δικαιώματα των μελών τού μακεδονικού λαού στίς γειτονικές χώρες, καί γιά τούς άποδήμους άπό τήν Μακεδονία, βοηθά στήν πολιτιστική τους άνάπτυξη καί τήν προωθεί». 
Στό νέο Σύνταγμα προσετέθησαν, έπίσης, νέες συνταγματικές διατάξεις πού δι­ ευκρινίζουν πλήρως τό ζήτημα. Αναφέρουν: «Ή Πολιτεία σέβεται τήν κυριαρχία, τήν έδα- φική άκεραιότητα καί τήν πολιτική άνεξαρτη- σία τών γειτονικών κρατών. 
Προστατεύει τά δι­ καιώματα καί τά συμφέροντα τών ύπηκόων της πού ζοϋν ή διαμένουν στό έξωτερικό καί προω­ θεί τούς δεσμούς τους μέ τήν Πατρίδα. 
Ή Πο­ λιτεία δέν άναμειγνύεται στά κυριαρχικά δικαι­ ώματα άλλων κρατών καί στίς έσωτερικές τους ϋποθέσεις. Ή Δημοκρατία τής Βόρειας Μακε­ δονίας δέν έχει έδαφικές βλέψεις πρός τίς γει­ τονικές χώρες».

Έπί πλέον, ή καταγεγραμμένη πραγματικό­ τητα άποδεικνύει ότι ή δήθεν «μακεδονική μει­ ονότητα» είναι ένα φάντασμα στήν Ελλάδα. Ώς γνωστόν, ένα κόμμα-φάντασμα μέ τό όνο­ μα «Ούράνιο Τόξο» ύποδύεται έπί χρόνια ότι έκπροσωπεί στήν Ελληνική Μακεδονία κάποιαν ύποτιθέμενη «μειονότητα» μέ τήν ψευδωνυμία «μακεδονική». 
Είναι τόσο πολύ «μειονότητα», ώστε παραμένει άόρατη στίς κάλπες τών εύρω- εκλογών, στίς όποιες κατέρχεται πάντα μέ τόν φερετζέ άλλων κομμάτων, ώστε νά ψαρέψει στά θολά νερά. Στίς εύρωεκλογές τοϋ 1999 καί τοϋ 2004 τό «Ο.Τ.» είχε κατέλθει σέ συμμαχία μέ τό ΑΚΟΕ καί μέ Μουσουλμάνους."Ετσι, αϋξησε τότε τήν έτσι κι άλλιώς άμελητέα δύναμή του, παρουσιάζοντας σάντάχα «έθνικά Μακεδόνες» τούς ομοφυλοφίλους καί τούς Μουσουλμάνους ψηφοφόρους του.

Στίς τελευταίες εύρωεκλογές, τόν Μάιο 2014, κατήλθε μέτήν «Ελεύθερη Εύρωπαϊκή Συμμαχία» Βά­ σκων, Καταλανών καί Κορσικανών αύτονομιστών. Έπί 5.706.606 εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβε πανελλαδικά 5.754 ψήφους, ποσοστό 0,10%. Στή Μακεδονία καίτή Θράκη έλαβε 3.240 ψήφους. Στίς προτελευταίες εύρω- εκλογές τό 2009 σημείωσε τήν χαμηλότερη έπίδοση τής δεκαετίας 1999-2009. Σημειωτέον δτι:

1. Από τό 2004 συνεχώς βρίσκονταν στήν ελληνι­ κή καί διεθνή έπικαιρότητα, στίς εκθέσεις καί επισκέ­ ψεις τών ξένων ύψηλών προστατών του καί στό πεδίο τής άκριτικής Μακεδονίας, ιδίως τής Φλώρινας καί τής Πέλλας.

2. Τό 2009 διέθεσε στήν προπαγάνδα του πλουσιό­ τατα μέσα, διένειμε δωρεάν 15.000 DVD, τετραπλάσι­ ασε τίς προεκλογικές δαπάνες του καί βρισκόταν δι­ αρκώς στήν προεκλογική πανελλαδική καμπάνια λόγω τών σχέσεών του μέ τούς Οίκολόγους.

3. Τό 2009 ή λαϊκή ψήφος διαμαρτυρίας-καταδίκης τών κομμάτων διεσπάρη σέ πολλά γραφικά κόμματα καί ήταν εύκαιρία νά διασπαρεϊ έπίσης πρός τό «Ούρά- νιο Τόξο»."Ετσι στήν’Άρτα, μέ τήν όποια δέν έχει καμ- μία σχέση, σημείωσε... άνοδο περίπου 50%, άπό 26 τό 2004 σέ 37!

Σέ τέσσερεις άλλεπάλληλες εύρωεκλογές μεταξύ 1999-2014, τό «Ούράνιο Τόξο» έλαβε έπί μία 15ετία τίς έξής ψήφους. Πανελλαδικά 1999: 4.951 ψήφοι, 2004: 6.176 ψήφοι, 2009: 4.516 ψήφοι καί 2014: 5.745 ψήφοι. Μεταξύ 2004-2009, τά άποτελέσματα είχαν ώς έξής. Μακεδονία 2.999-2.594. Φλώρινα: 1.211-1.195, Πέλλα: 404-375, Κοζάνη: 200-160, Ημαθία: 219-13 καί Καστο­ ριά: 101-143. Πανελλαδικά πλήν Μακεδονίας: 3.221- 1.927. Θράκη Μουσουλμάνοι: 459-199.

Στίς εύρωεκλογές τού 2014, περισσότερες ψήφους άπό τόν συνασπισμό τοΰ «Ο.Τ.» πήραν κόμματα άνύ- παρκτα πριν καί μετά. Παράδειγμα: Σχέδιο Β' 0,20%, Σοσιαλιστικό Κόμμα 0,19%, Μ.Λ.-ΚΚΕ 0,19%, Κολλάτος 0,16%, Λευκό 0,16%, Εθνικό Μέτωπο 0,15%, Δραχμή 0,15% καί Ελπίδα Πολιτείας 0,12%. Ή ήγεσία, ή έδρα καί όλοι οί ύποψήφιοι, πλήν δύο, βρίσκονται στόν Νο­ μό Φλώρινας καί άνήκουν σέ πολυμελείς οικογένειες. Τά συγκριτικά άποτελέσματα φανερώνουν ότιή ψήφος πρός «Ο.Τ.» στά δήθεν «προπύργιά του» έκφράζειένα οικονομικό καρτέλ μεγάλων οικογενειών μέ έπιχειρή- σεις στά Σκόπια καί έπίσης διαμαρτυρία πρός τό Ελλη­ νικό Κράτος.

Όλα αύτά τά χωριά (π.χ. Πολυπόταμος, Κέλλη, Με- λίτη, Λόφοι κ.ά.) είναι άπομονωμένα, έχουν σοβαρές άνάγκες καί παρουσιάζουν μηδενική άνάπτυξη. Τόν πε­ ρασμένο Δεκέμβριο 2018 έπεχείρησε νά συγκροτήσει πανελλαδικό συνέδριο στό Ξινό Νερό. Δέν συγκέντρω­ σε οΰτε πενήντα συνέδρους καί πέρασε άπαρατήρη- το άπό όλους πλήν τής «Χρυσής Αύγής». Τά γνωρίζει αύτά τό BBC;*Πρώην Πρόεδρος τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Ιστορικός