Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

Γιά τούς ἱερεῖς καί κατηχητάς σας αὐτή τήν ἑβδομάδα


«Ἀκούσατε λόγον Κυρίου, ἄρχοντες Σοδόμων, προσέχετε νόμον Θεοῦ, λαὸς Γομόρρας.Τί μοι πλῆθος τῶν θυσιῶν ὑμῶν, λέγει Κύριος, πλήρης εἰμὶ ὁλοκαυτωμάτων κριῶν, καὶ στέαρ(λίπος) ἀρνῶν, καὶ αἷμα ταύρων, καὶ τράγων οὐ βούλομαι, ουδ' ἂν ἔρχησθε ὀφθῆναί μοι· τίς γὰρ ἐξεζήτησε ταῦτα ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν, πατεῖν τὴν αὐλήν μου, οὐ προσθήσεσθε, ἐὰν φέρητέ μοι σεμίδαλιν(σιλιγδάλι), μάταιον, θυμίαμα, βδέλυγμά(σίχαμα) μοι ἐστί. Τὰς νουμηνίας(γιορτή-νέα σελήνη) ὑμῶν, καὶ τὰ σάββατα, καὶ ἡμέραν μεγάλην, οὐκ ἀνέχομαι, νηστείαν καὶ ἀργίαν, καὶ τὰς ἑορτὰς ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχή μου, ἐγεννήθητέ μοι εἰς πλησμονήν(σᾶς χόρτασα), οὐκέτι ἀνοίσω(ἀνεχθῶ) τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν.
Ὅταν ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρός με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ' ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὴν δέησιν, οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν· αἱ γὰρ χεῖρες ὑμῶν, αἵματος πλήρεις. Λούσασθε, καὶ καθαροὶ γίνεσθε, ἀφέλετε τὰς πονηρίας ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν μου, παύσασθε ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν, μάθετε καλὸν ποιεῖν, ἐκζητήσατε κρίσιν(δικαιοσύνη), ῥύσασθε(ἀπαλλάξτε) ἀδικούμενον, κρίνατε(δικαιῶστε) ὀρφανῷ, καὶ δικαιώσατε χήραν. Καὶ δεῦτε, καὶ διαλεχθῶμεν(να συζητήσουμε-να τά ποῦμε), λέγει Κύριος, ἐὰν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν ὡς φοινικοῦν(κατάμαυρες), ὡς χιόνα λευκανῶ· ἐὰν δὲ ὦσιν ὡς κόκκινον, ὡς ἔριον(ἄσπρο μαλλί) λευκανῶ. Καὶ ἐὰν θέλητε, καὶ εἰσακούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε, ἐὰν δὲ μὴ θέλητε, μηδὲ εἰσακούσητέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται(θα σᾶς φάει)· τὸ γὰρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα». Aπό προφητεία του Ησαΐα. Φοβερά και τρομερά λόγια...Είναι το ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.Θυσία καθαρή είναι η μετάνοια, η αρετή, η δικαιοσύνη, η ελεημοσύνη και το ταπεινωμένο πνεύμα. Η Σαρακοστή είναι ο καιρός του έτους που ανοίγουμε διάλογο και λογαριασμούς με τον άγιο Θεό. Καιρός συντριβής και ειλικρίνειας..