Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

Αυτοί πού θαύμασαν τήν ‘Ελλάδα.

Από τον κ. Ιωάννη Δημητρούλα-Μελβούρνη-Αυστραλίας

Αντί Προλόγου Υπάρχουν άτομα ενδεδυμένα τήν δοράν προβάτου καί παριστάνοντας τόν αμερόληπτον κριτήν, κατηγορούν κάθε θαυμαστήν τού αρχαίου ‘Ελληνικού πολιτισμού, ώς εθνικιστήν καί σωβινιστήν, καθ’ ήν στιγμήν δέν αποκρύπτουν τόν θαυμασμόν των πρός ξένους πολιτισμούς τούς οποίους οί ‘Ελληνες (δήθεν) «αντέγραψαν». ’Επικαλούμεθα λοιπόν εδώ, όχι ‘Ελληνας, αλλά ξένους επιστήμονας, (υπέρ τών εκατόν πεντήκοντα, 150) πού διά μέσου τών αιώνων, εκφράζουν τόν θαυμασμόν τους διά τό κάλλος τού αρχαίου ‘Ελληνικού πολιτισμού.


 ’Αγαπητέ αναγνώστη ’Εάν, διαβάζοντας τίς επόμενες σελίδες πού ακολουθούν, νοιώσης τήν καρδιά σου νά πάλεται χαρούμενα στό στήθος σου, καί άν ακόμα δακρύσης από υπερηφάνεια, αυτό σε κανει πραγματικον ΕΛΛΗΝΑ καί ότι ανήκεις στήν αθάνατη ‘Ελληνική φυλή. 

 ‘Ο E. Taylor λέγει:
 «Διά νά ανήκεις σέ μιά φυλή δέν αρκεί μόνο νά μελετήσης καί νά αγαπήσης τή φυλή» ( δηλαδή νά έχης ‘Ελληνική παιδεία, ή, εστω νά σκέπτεσαι ‘Ελληνικά, όπως νομίζουν πολλοί ) «γιά νά ανήκης πράγματι σ’ αυτήν πρέπει νά έχεις γεννηθή ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ, ΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΗΝ, καί νά ΝΟΙΩΘΗΣ ότι ΑΝΗΚΕΙΣ Σ’ ΑΥΤΗΝ». 


Η συγκέντρωσις τού υλικού από πολλές καί διάφορες πηγές ήτο αποτέλεσμα πολύχρονης προσπάθειας μέ κινητήριο δύναμη τήν αγάπην μας μόνο πρός τήν πατρίδα καί τή φυλή μας ή οποία τόσο πολύ καταπατείται σήμερα, τόσο από τό ξενοκίνητο ανθελληνικό κατεστημένο όσο καί από τό ενδοκίνητο τοιούτο αλλοφύλων λύκων ενδεδυμένων μέ ‘Ελληνικόν μανδύαν. 
 Αυτοί πού θαύμασαν τήν ‘Ελλάδα «Οί αρχαίοι ‘Ελληνες σοφοί έθεσαν όλα τά βασικά ζητήματα τής φιλοσοφίας τόσον τά θεωρητικά όσον καί τά πρακτικά καί απήντησαν είς αυτά μέ τήν χαρακτηριστικήν είς τό ‘Ελληνικό πνεύμα διαφάνειαν καί καθαρότητα. ’Εδημιούργησαν τάς βασικάς εννοίας τής Φιλοσοφίας καί επειδή ή Φιλοσοφία καί ή Φυσική ήσαν είς τάς αρχάς αδιαχώριστοι εδημιούργησαν επίσης κι ένα μέγιστο μέρος από τάς εννοίας τής Φυσικής επιστήμης, διά μέσου τών οποίων κινείται καί εμπνέεται ολόκληρος ή μετέπειτα Ευρωπαϊκή Φιλο-σοφία καί πιστήμη. Εθεμελίωσαν όλους τούς βασικούς κλάδους τής Φιλοσοφίας καί εσχημάτισαν όλας τάς τυπικάς μορφάς τής κοσμοθεωρίας. Οπως τά τραγούδια τού Ομήρου καί τά αριστουργήματα τής ’Αττικής τραγωδίας καί τής τέχνης τών χρόνων τού Περι-κλέους θά υπάρχουν αιωνίως, τοιουτοτρόπως καί τό προϊόν αυτό τού νού η Φιλοσοφία θά ίσταται εμπρός μας γεμάτη δροσιά καί αμάραντος..» 

ΤΣΕΛΛΕΡ 

 «’Ας μεταβούμε αναγνώστα, είς τήν χώραν τού Λαού εκείνου πού εδημιούργησε τό αιώνιον κάλος, είς τά ηλιόλουστα όρη καί τά σκιερά δάση τής ‘Ελλάδος, είς τίς φωτεινές νήσους καί ακτές της. ’Ας επισκευθούμε τήν πατρίδα τού θαυμάσιου αυτού λαού, ό οποίος άν καί πρό πολλών αιώνων κατέπεσε καί υποδουλώθηκε από τούς βαρβάρους, φαίνεται εν τούτοις προωρισμένος νά ανυψώση καί πάλι διά τών προϊόντων τής διανοίας του καί τών έργων τών χειρών αυτού, είς τίς χώρες τού ιδεώδους, τόν σύγχρονο κόσμο, ό οποίος κυλίεται είς τόν βούρκον τού υλισμού».

 ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΑΛΚΕ 

 « ‘Οπως τά άνθη στολίζουν τήν γήν καί οί αστέρες τόν ουρανόν, τοιουτοτρόπως καί αί ’Αθήναι κοσμούν τήν ‘Ελλάδα καί ή ‘Ελλάδα τήν Οικουμένην».

 ΕΡΔΕΡ 

“’Αν ή ζωή είναι μιά φορά, αφήστε με νά τή ζήσω σαν ‘Ελληνας ». 
 ΓΚΡΑΦΙΤΙ { Στό μετρό τής Ν .ΥΟΡΚΗΣ]


«Διατί νά απομακρυνθώ από τόν Δίαν καί τόν Αρη καί νά πάω μέ τόν Θόρ καί τόν Βοτάν? [αρχαίοι θεοί τών Σκανδιναβών καί τών Γερμανών]. Διαβάζοντας τά λόγια τού Πινδάρου «επικρατείν δύνασθαι» είδον τό φώς. «Δέν είμαι θεός αλλά είμαι τό ίδιο σάν τούς θεούς υπερήφανος!». 

ΓΚΑΙΤΕ

 «Οί ‘Ελληνες είναι ένας λαός περίπου μυθικός, πού κατέχει μίαν προνομιούχον θέση είς τήν εξέλιξη τού Ευρωπαϊκού πολιτισμού». 

 G. BOWRA Πρύτανης Πανεπιστημίου Οξφόρδης«Εκείνος πού κατανοεί τόν Αρχιμίδην καί τόν Απολλώνιον, πρέπει νά περιορίση σημαντικώς τόν θαυμασμόν του διά τάς ανακαλύψεις τών νεωτέρων μαθηματικών καί σοφών», διότι, «είς τούς ‘Ελληνας –όπως αναφέρει ο Κικέρων- ή Γεωμετρία ηξιούτο μεγάλης τιμής. Ουδέν δέ παρ’ αυτών εθεωρείτο αξιολογώτερον από τά μαθηματικά». 

ΛΑΙΜΠΝΙΤΣ«Η ‘Ελλάς είναι ή κοιτίς τού ευγενέστερου πολιτισμού πού εγνώρισεν ή ανθρωπότης. Είναι ή χώρα είς τήν οποίαν οφείλωμεν, ότι κάμνει τήν ζωήν ανωτέρα καί ώραιοτέρα». MAKENZY KING «Υπερασπισθείτε την Ελλάδα, διότι εις αυτήν οφείλωμεν τα φώτα μας, τας επιστήμας, τας τέχνας και όλας τας αρετάς μας». 

ΦΡΑΓΚ. ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ (1694-1778) Γάλλος διανοητής  «Τό ‘Ελληνικό πνεύμα είναι ουσιαστικώς σύγχρονο». 

RICHARD ELMEN  «Sancte Socrates ora pro nobis». Μετάφ. ‘Αγιε Σωκράτη πρέσβευε καί υπέρ ημών».

 ΕΡΑΣΜOS ‘Ολλανδος Φιλόλογος  «’Από τό έντεχνο ύφος καί τό ύψος τών αρχαίων ρητόρων καί τών ποιητών καταλαβαίνεις τό πνευματικό επίπεδο τού λαού εκείνου. 

JOHN STUART MILL Αγγλος Συγγραφέας «’Εκείνο πού χρειάζεται ή σύγχρονη τέχνη είναι ή συνειδητοποίησις τού παλιού ‘Ελληνικού πνεύματος ».

 Ρ.ΜΠΛΟΥΜΦΙΕΛΝΤ «’Εκτός από τίς τυφλές δυνάμεις τής φύσεως κάθε τί άλλο πού ξεχωρίζει μέσα στόν ανθρώπινο πολιτισμό έχει ‘Ελληνική καί μόνο προέλευση». 
ΠΑΣΚΑΛ(1-3)