Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

Ιστορικά Γεγονότα


Την 19ην Οκτωβρίου 1925, άνδρες του Βουλγαρικού φυλακίου του συνοριακού τομέως Σιδηροκάστρου, άνοιξαν πύρ κατά του απέναντι Ελληνικού φυλακίου διά ασήμαντον αφορμήν.

Ο Έλλην Αξιωματικός Διοικητής του Φυλακίου, κρατών λευκήν σημαίαν, εκινήθη προς την όριον γραμμήν, προς συνάντησιν του Βουλγάρου συναδέλφου του.
\
Πλήν όμως, όλως αναιτίως, εφονεύθη υπό των Βουλγάρων.
Κατόπιν τούτου, και μετά την άμεσον στρατιωτικήν αναφοράν προς Αθήνας, ο στρατηγός Πάγκαλος Θ. διέταξε τον Ελληνικόν Στρατόν να προελάση άμεσα εντός του Βουλγαρικού εδάφους και την επομένην ημέραν κατέλαβεν το Πετρίτσι.

Την 26ην Οκτωβρίου 1925 το Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών (πρώην ΟΗΕ...), επέβαλε εις την Ελλάδα την άμεσον ανάκληση των Ελληνικών Στρατευμάτων και την πληρωμή 30.000.000 δραχμών αποζημίωση εις την Βουλγαρία διά την προξενηθείσα βλάβη.  (περί του αναιτίου φόνου του Έλληνος Αξιωματικού .... ΟΥΔΕΝ).

Τα μαζέψαμε.... και επιστρέψαμε... ταπεινωμένοι...

Αυτά για να θυμηθούμε τι συνέβη στην Μακεδονία πρό 94 ετών!!!

Κόντης Ιωάννης