Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019

Χριστούγεννα στὴν ἐποχὴ τῆς πολυπολιτισμικότητας


Γράφει ὁ Δημήτριος Γκίκας

Ἡ Γαλλία ἀπαγορεύει τὸν χριστουγεννιάτικο στολισμὸ στὰ Δημαρχεῖα. Πρόκειται γιὰ ἀπόφαση ποὺ ἑδράζεται στὴ σημαντικὴ παρουσία μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν στὶς πόλεις τῆς χώρας (ἡ Γαλλία διαθέτει ἐπισήμως, αὐτὴ τὴ στιγμή, τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ μουσουλμάνων σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη). Προφανὴς στόχος νὰ μὴν προσβληθοῦν οἱ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τῶν ἰσλαμιστῶν. Οἱ «εὐαισθησίες» αὐτές, βέβαια διαθέτουν ἕνα πολὺ συγκεκριμένο μήνυμα: ἀγνοοῦμε ἐπιδεικτικὰ τὶς χριστιανικὲς πεποιθήσεις. Ἐλάχιστοι χριστιανοί, ἐξάλλου θὰ δείξουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ ἂν στολίστηκαν ἢ ὄχι τὰ Δημαρχεῖα τους μὲ φάτνες.
Διευκρινιστικά, ποτὲ ἄλλοτε ἡ Χριστιανικὴ Εὐρώπη δὲν ἔδωσε τέτοια μηνύματα «εὐαισθησίας» ἀπέναντι σὲ ἄλλα θρησκεύματα. Αὐτὸ δὲν σήμαινε, βέβαια ὅτι δὲν δεχόταν τὶς ἄλλες θρησκεῖες. Ὅμως, οἱ ἄλλες θρησκεῖες, πλὴν τοῦ Ἰσλάμ, ποτὲ δὲν θὰ ἔκαναν θέμα τὸν στολισμὸ μίας πόλης. Κανεὶς Ἑβραῖος, Βουδιστὴς ἢ Ἰνδουιστὴς δὲν θὰ ἔδινε σημασία στὸν....
στολισμὸ ἢ στὶς χριστιανικὲς γιορτές, οὔτε βέβαια θὰ ἀπαιτοῦσε τέτοιου εἴδους «εὐαισθησίες».

Τὸ Ἰσλάμ, ὅμως δὲν εἶναι μία τέτοια θρησκεία. Τὸ Ἰσλὰμ εἶναι πολιτικὰ παρεμβατικό, ἐξ ὁρισμοῦ ξενοφοβικὸ καὶ ρατσιστικὸ ἀπέναντι σὲ ὅ, τί κεῖται ἐκτὸς Ἰσλαμικοῦ νόμου. Ὁ φόβος φυλᾶ τὰ ἕρμα γιὰ τὴν πατρίδα τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ τῆς ἐλεύθερης σκέψης.
Ἄν, λοιπὸν θέλουμε νὰ εἴμαστε ἀκριβεῖς, δὲν πρέπει νὰ μιλᾶμε γιὰ Χριστούγεννα στὴν ἐποχὴ τῆς πολυπολιτισμικότητας, ἀλλὰ γιὰ Χριστούγεννα στὴν ἐποχὴ τῆς Ἰσλαμικῆς ἐπικράτησης, ποὺ δὲν εἶναι τὸ ἴδιο. Ό, τί περνᾶ ἡ Γαλλία αὐτὴ τὴ στιγμή, ἀπὸ τὶς «περιορισμένες» κοινωνικὲς ἀναταραχές, τὶς φοβιστικὲς πολιτικὲς ἐνέργειες, ὅπως αὐτὴ ποὺ ἀναφέρθηκε παραπάνω, ἕως καὶ τις ἀκραῖες ἐξτρεμιστικὲς – τρομοκρατικὲς ἐνέργειες ποὺ ἔχει βιώσει, δὲν εἶναι οὔτε μία χρονικὴ παρένθεση, οὔτε μία τοπικὴ ἐξαίρεση. Ἡ Γαλλία βιώνει πρώτη αὐτὸ ποὺ θὰ ἀποτελέσει σύνηθες πολιτισμικὸ καὶ πολιτικὸ φαινόμενο σὲ λίγα χρόνια σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη – καὶ στὴν Ἑλλάδα: τὴ θρησκευτικὴ καὶ πολιτικὴ ἐπικυριαρχία τοῦ Ἰσλάμ.

https://thesecretrealtruth.blogspot.com/