Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

«Νέα συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας»Νέα συνεργασία της Ένωσης Εταιριών «DOTSOFT Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ» με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο ««Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση και υλοποίηση δράσεων του έργου “Promote tourism and Culture through the water” με ακρωνύμιο “ToCulter” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”», σύμφωνα με την από 04/02/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία μίας κοινής τουριστικής ταυτότητας μεταξύ των δύο χωρών που συμμετέχουν στο έργο, βασισμένη στις υδάτινες διαδρομές και σε περιοχές στις οποίες κυριαρχεί το υδάτινο στοιχείο (λίμνες, ποτάμια, ιαματικές πηγές) και η οποία θα είναι εξειδικευμένη στον χαρακτήρα κάθε περιοχής. Παράλληλα μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων τουριστικών πλατφορμών και τη διοργάνωση δραστηριοτήτων δικτύωσης, στόχος είναι η ανάπτυξη διαφημιστικών πακέτων με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών του διασυνοριακού τουρισμού και την ενίσχυση της ροής των τουριστών στην περιοχή του έργου.