Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020

Επιστολή προς την ΠτΔ: Ἐπί τοῦ ἀγγέλματὀς σας γιὰ τὴν ἡμέρα «ομοφοβίας (sic) κλπ»


Γράφει ο Γιῶργος Κακαρελίδης

    Ἐξοχωτάτη Κυρία Πρόεδρε,
    Θὰ περίμενα ἀπὸ ἐσᾶς, ποὺ εἴχατε τὴν τύχη νὰ διδαχθῆτε τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα πρίν τὴν μεταρρύθμιση, ποὺ ἐπέβαλε ὁ Ράλλης καὶ γιὰ τὴν ὁποία ἐγγράφως μετενόησε, ὅτι δὲν θὰ ἐχρησιμοποιούσατε ἀκρίτως τὴν ἀνόητη μεταφορὰ στὰ ἑλληνικά τῆς λέξεως «homophobia». Ἀλλά ὅτι ἀντιθέτως θὰ ἐχρησιμοποιούσατε τὸ «ὁμοφυλοφιλοφοβία» ἤ «φόβος τῆς ὁμοφυλοφιλίας», ποὺ καθορίζουν ἐπακριβῶς γιὰ ποιά … φοβία ὁμιλεῖτε.
    Διότι τὸ πρῶτο συνθετικό «ὁμο-», τὰ τελευταῖα 4000 χρόνια τῆς γλώσσας μας, προσδίδει τὴν ἔννοιαν «ὁ αυτός, ὁ κοινός, τοῦ αὐτοῦ εἴδους, ὁ συνημμένος …» (βλ.λήμμα σὲ Σταματᾶκο, Γούλα κλπ).
    Φαντάζομαι ὅταν ἀναφέρεσθε στὸν «ὁμόλογό» σας ΠτΔ τῆς Γερμανίας ἤ Γαλλίας δὲν θὰ δὲχεσθε νὰ ἐξυπακούεται ὅτι τὸ ὁμό- στὀ ὁμόλογος ἀναφέρεται στὸν «ὁμοφυλόφιλο» ἀντίστοιχό σας Πρόεδρο. Ὅπως καὶ ἡ νομική ἔκφραση «ὁμόδικος» προφανῶς δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ ὁμοφυλόφιλο ἐνάγοντα ἤ έναγόμενο, ἀλλά δηλώνει τὸν άπὸ κοινοῦ ἐνάγοντα ἤ ἐναγόμενο. Ἡ ἡ λέξη ὁμολογία ποὺ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὶς δικαστικὲς καὶ ἀστυνομικὲς ἀρχές ἤ ἡ «ὁμολογητής», ποὺ ἔχει ἐλαφρῶς ἄλλη σημασία.
    Ἄς μὴν άναφερθῶ σὲ λέξεις ὅπως: ὁμογενὴς, ὁμόδοξος, ὁμόκεντρος, συνομοταξία ἤ τὴν «ὁμόνοια». Εἶμαι ὅμως περίεργος στὸ πῶς θὰ ἐκληφθῇ ἡ λέξη «ὁμοούσιος», ποὺ ἀνευρίσκεται καὶ στὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως.
    Πιθανόν νὰ διέλαθε τῆς προσοχῆς σας ὅτι ἀπὸ τὴν λἐξη homosexual εὐσχήμως καὶ σιωπηρῶς ἀφηρέθη τὸ δεύτερο συνθετικό, μετὰ τὴν πτώση τοῦ Ὑπαρκτοῦ, ἐνῶ ὑπῆρχε μέχρι καὶ μετὰ τὸ κίνημα τῶν hippies, ὥστε νὰ ἀποκρυβῇ ἡ δηλούμενη σεξουαλικότητα καὶ νὰ παραμείνῃ στὴν λαϊκὴ συνείδηση ὡς ίδιότητα ἄρα καὶ ἀτομικό δικαίωμα. Μὲ ὅ,τι συνεπάγεται αὐτό. Μαζί μὲ τὴν ἔνεση ὅποιων ἐνοχῶν στοὺς άθώους πολῖτες. Ποὺ δὲν εἶναι τίποτε ἀλλο ἀπό τὸ Αὑγουστίνειο ὑπόδειγμα διαρκοῦς καὶ ἀκατανοήτου ἐνοχῆς. Ποῦ δυστυχῦς παρεισφρύει καὶ στὸ μήνυμά σας.
    Θὰ μποροῦσε κάτι τέτοιο, νὰ θεωρηθῇ ὡς προϊόν ταχύτητος γιὰ τὶς γλῶσσες μειωμένης ἑτυμολογικῆς, συνθετικῆς καὶ ἐκφραστικῆς δυνατότητος. Δὲν ἐπιτρέπεται ὅμως, κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη καὶ μπορεῖ νὰ κάνῳ λάθος, γιὰ μία Πρόεδρο ποὺ ὁμιλεῖ τὴν ἐκφραστικώτερη, ἀκριβέστερη, ἐπιστημονικώτερη καὶ ἄκρως πλαστικὴ γλῶσσα τοῦ Κόσμου. Εἰδικά ὅταν γνωρίζει τὸ «Ἀρχὴ Σοφίας ὀνομάτων ἐπίσκεψις» τοὺ Ἀντισθένους.
    Διατελῶ μὲ τὴν προσήκουσα ἐκτίμηση
    Γιῶργος Κακαρελίδης
    Μαθηματικός