Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

Ἡ ἀποστολὴ τοῦ κάθε συμβούλουΚ. Κοττάκη,

Ἔχοντας ἐκτελέσει τὰ καθήκοντα συμβούλου εἰς διαφόρους θέσεις καὶ ἐποχάς, φοβοῦμαι ὅτι ὑποχρεοῦμαι νὰ διαφωνήσω μὲ τὴν ἄποψίν σαςΕΣΤΙΑ 20.08.2020, περὶ «ἐπιτυχημένου συμβούλου» ἀναφορικῶς μὲ τὸν σύμβουλον ἀσφαλείας.

Δὲν ἀρνοῦμαι ὅτι ὁμίλει, ἐνδεχομένως, τὴν ἀλήθειαν.
Ἀρνοῦμαι τὸ δικαίωμά του νὰ εἶναι λαλίστατος καὶ σχολιάζει τὰς ἀποφάσεις καὶ ἐνεργείας τοῦ προϊσταμένου του καὶ ἐν προκειμένῳ τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος, εἰς μίαν ἐξόχως κρίσιμον στιγμὴν.


Οἱ Τοῦρκοι ἀπέκρυψαν τὴν ἀλήθειαν διὰ τὴν καταστροφὴν τῆς ναυαρχίδος των.
Ἐμεῖς διατὶ πρέπει νὰ διαλαλύσωμεν τὰ σφάλματα και τὰς αστοχίας μας;

Εἰς τὸν στρατὸν διδασκόμεθα ὅτι ὁ πόλεμος διεξάγεται καὶ μὲ ψυχολογικὰ μέσα.
Θεωρεῖται ὅτι ἡ ἐν μέσῳ κρίσεως ἀνάδειξις τῶν λαθῶν μας εἶναι δόκιμος;
Ἐὰν ΝΑΙ σφάλλετε σφᾶλμα μέγα.

Ὀρθῶς παρητήθη ὁ κ. σύμβουλος, τοῦ ὁποίου ἡ ἀποστολὴ συνίσταται εἰς τὴν γνῶσιν τῶν ἀληθῶν γεγονότων, τὴν ἄλεσίν των ὑπὸ τὴν πολύπαθον γνῶσιν καὶ ἐμπειρίαν του καὶ παρουσίασιν τῶν ἐκτιμήσεων καὶ προτάσεών του εἰς τὸν προϊστάμενόν του. Συνάμα, ὁ κάθε σύμβουλος, καὶ ἔχω ἰδίαν ἀντίληψιν περὶ αὐτοῦ, ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνην τῶν ἐσφαλμένων ἐπιλογῶν τοῦ προϊσταμένου του ἐπὶ θεμάτων τῆς ἁρμοδιότητός του καὶ δὲν ἐπιδιώκει στιγμὰς αὐτοπροβολῆς διὰ τῆς τηλεοράσεως, τονίζοντας τὰ, κατὰ τὴν ἄποψίν του, σφάλματα τῆς ἡγεσίας του. Ὁ σύμβουλος, καὶ δὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος, ὀφείλει νὰ λέγῃ: «ἡ ἐπιλογὴ τάδε ἤ δείνα εἶναι ἀποτέλεσμα εἰσηγήσεώς μου» ἔστω καὶ ἐὰν εἰσηγήθη τὰ διαμετρικῶς ἀντίθετα. Ἐὰν στερεῖται τοιαύτης τόλμης εἶναι Ἀκατάλληλος, μὲ «Α» κεφαλαῖον.

Ἐν κατακλείδι, δύναται νὰ ἐκτελῇ τὰ καθήκοντα τοῦ συμβούλου ὅπου καὶ ἐὰν εὑρίσκεται, ἄνευ τίτλων, τυμπανοκρουσιῶν καὶ αὐτοπροβολῆς καὶ τοῦτον ὀφείλει νὰ πράττῃ ὁ κάθε Ἕλλην εἰς κρισίμους στιγμὰς καὶ ὄχι νὰ ἀναγράφῃ ἄρθρα δίκην Ταίπρα, προκαλοῦντα τὰ εὐμενὴ σχόλια τῶν ἐχθρῶν τῆς πατρίδος.
Ὁ πατερούλης Στάλιν ἔλεγε: ἐὰν σὲ ἐπαινοῦν οἱ εχθροί σου, ψάξε διὰ τὰ σφάλματὰς σου, ἀρχὴν ἄγνωστον εἰς τὸν ἀριστερὸν καὶ ὄψιμον πατριώτην Τσίπραν.

Εσεῖς οἱ δημοσιογράφοι ἔχετε ἄλλην ἀποστολὴν, ὄχι ὅμως ἡ ΕΣΤΙΑ.

Μετὰ τιμῆς,
Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος