Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020

Αἱ σκέψεις μου


ΝΑΤΟ-ἐγκεφαλικῶς καὶ οὐσιαστικῶς νεκρὸν;

Ἀπομένει ἡ ἔκδοσις τοῦ πιστοποιητικοῦ θανάτου;

Ἐκ τῆς πρώτης μνήμης μου διὰ τὴν ἀντλαντικὴν συμμαχίαν (ΝΑΤΟ) ἐκ τῶν ἐξιστορήσεων τοῦ στρατιωτικοῦ πατρός μου, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μου ὡς ἀξιωματικοῦ καὶ τὴν θητείαν μου (1985-1989) εἰς δύο ὁμάδας ἐργασίας του ΝΑΤΟ, ἡ σκέψις ὑπάρξεως στρατιωτικῆς συμφωνίας μεταξὺ κρατῶν-μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ, ἐκτὸς τοῦ ΝΑΤΟ, ἦτο καὶ ἀδιανόητος καὶ ἐξωπραγματική καὶ θὰ προεκάλει τὴν μῆνιν τοῦ ΝΑΤΟ.


Σήμερον, καθ᾿ ἅ κυκλοφορεῖ εἰς τὰ μέσα ἐνημερώσεως, ἔχομεν ἀμυντικὴν συμφωνίαν Ἰσπανίας-Τουρκίας έκτὸς τοῦ πλαισίου τοῦ ΝΑΤΟ, ἐνῶ ἡ πιθανότης ἐμφανίσεως καὶ ἄλλων ἀντιστοίχων συμφωνιῶν, εἰς τὸ περιθώριον τοῦ ΝΑΤΟ, ἐν γνῶσει τοῦ ΝΑΤΟ, πλὴν τελοῦντος ἐν χειμερίᾳ νάρκῃ, εἶναι κατὰ τὸ μᾶλλον ἤ ἦττον βεβαία.

Ἐὰν τὰ ἀνωτέρω εὐοδώσουν καὶ δὲν ὑπάρξῃ ἐνεργοποίησις τοῦ ΝΑΤΟ πρὸς ἐξάλειψιν τῆς ἀνάγκης ὑπάρξεως τοιούτων συμφωνιῶν, τότε τὸ ΝΑΤΟ, συντόμως θὰ μεταπέσει,  ἐκ τῆς φάσεως τοῦ «ἐγκεφαλικῶς νεκροῦ», κατὰ τὴν ῥῆσιν τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Γαλλίας, ἡμῶν γενομένων μαρτύρων τῆς μεταλλάξεως, εἰς τὴν φάσιν τοῦ «κλινικῶς νεκροῦ» τῆς πάλαι ποτὲ κραταιᾶς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας.

Διαφαίνεται ὅτι θὰ ζήσωμεν ἐπανάλειψιν τῶν ἡμερῶν τῆς διαλύσεως τοῦ συμφώνου τῆς Βαρσοβίας, η ὁποία ἐπέφερεν καὶ τὴν διάλυσιν τῆς πάλαι ποτὲ κραταιᾶς Σοβιετικῆς Ἐνώσεως, πλὴν ἐκ τῆς ἀντιπάλου πλευρᾶς!

Ταχεῖα ἡ ἄνοδος τῶν νεοσυστάτων Η.Π.Α. εἰς μοναδικὴν ὑπερδύναμιν, ταχυτέρα διαφαίνεται, πλὴν ἀπροόπτου φαινομένου νεκροφανίας καὶ ἀνανήψεως, ἡ πτῶσις, κατὰ τὴν τύχην ὅλων τῶν ὑπερδυνάμεων.

Ὀψόμεθα,
Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος