Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

Κλικ αγουέι πολιτικὴ ἡγεσία τῆς πατρίδος

 Κλικ αγουέι, ακαδημαϊκή κοινότης τῆς Ἑλλάδος

Κλικ αγουέι ῥαδιοτηλεοπτικό συμβούλιο

Κλικ αγουέι κα Υπουργὲ Παιδείας

Κλικ αγουέι πολιτικὴ ἡγεσία τῆς πατρίδος

Κλικ αγουέι Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, καὶ προσπαθεῖστε ὄχι μόνον νὰ ἐπικαλεῖσθε τοὺς συναδέλφους σας ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ τῆς Γαλλίας ἀλλὰ μιμηθεῖτε καὶ τὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον οἱ Γάλλοι συνάδελφοί σας προστατεύουν τὴν γλῶσαν των.

Κλικ αγουέι δημοσιογράφοι λεξιπένητες.

Κλικ αγουέι κ. Πρωθυπουργὲ καὶ μὴν μανθάνετε ἁπλῶς νὰ μιμεῖσθε τοὺς Γάλλους ὁμιλῶντας τὴν Γαλλικὴν, ἀλλὰ έφαρμώσατε ὅ,τι καὶ ἡ Γαλλία διὰ τὴν προστασίαν τῆς γλώσσης

 

Κλικ αγουέι ἀσεβεῖς κάτοικοι τῆς πατρίδος

Κλικ αγουέι μιμητικὰ πλάσματα, ἰκανὰ νὰ μιμεῖσθε τοὺς πάντας καὶ τὰ πάντα, γλῶσσας, προφορὰν ξένων γκωσσῶν, πλὴν τῶν προγόνων μας τοὺς ὁποίους συνεχῶς ἐπικαλεῖσθε προκειμέου νὰ ἀντλήσετε δόξαν καὶ τιμὴν καὶ νὰ καλύψετε ἔτσι τὴν πνευματικὴν λεξιπενίαν σας.

Κλικ αγουέι ἄνθρωποι τῆς ἤσσονος προσπαθείας.

Κλικ αγουέι ἀναίσχυντοι.

Κλικ αγουέι ὅλοι σας μήπως καὶ σωθεῖ ἡ πατρὶς

 

Μετὰ πλήρους ἀπογητεύσεως

Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος

ἀπόδημος Ἕλλην