Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Ἐπὶ τέλους κάτι καλό ξημερώνει

 Διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὰ 71 ἔτη τῆς ζωῆς μου αἰσθάνομαι ὅτι κάτι «καλὸν!» πρόκειται νὰ συμβῇ διὰ τὴν πατρίδα.

 

Σήμερον, 19.01.2021 ἤκουσον:

  1. Τὴν δήλωσιν ἀπὸ βήματος βουλῆς τοῦ ΥΠΕΞ περὶ ἐπεκτάσεως τῶν 12 μιλίων ἀνατολικῶς τῆς Κρήτης! Ὑπενθυμίζεται ὅτι τὸ τουρκολιβυκὸν σύμφωνον διέρχεται εἰς τὸ ὅριον τῶν ἕξ (6) μιλίων ἀνατολικῶς τῆς Κρήτης. Διὰ πρώτην φορὰν ἀντίλογος πρὸς τὴν Τουρκίαν! Ἀναλογικῶς πρέπει νὰ ἐτοιμαζόμεθα διὰ νέον «casus belli» παρὰ τῆς Τουρκίας, ὀπότε καὶ θὰ γίνῃ προφανὲς πρὸ ποίαν κατεύθυνσιν θὰ κλίνει ὁ ζυγὸς.
  2. Τὴν δήλωσιν ἀπὸ βήματος βουλῆς τοῦ ΥΠΕΞ περὶ Ἑλλήνων Ἴμβρου, Τενέδου καὶ Κωνσταντινουπόλεως. Ἐξευγενισμένη δήλωσις, πλὴν διὰ πρώτην φορὰν ἠκούσθη κάτι διὰ τοὺς ἄκρως ταλαιπωρημένους αὐτοὺς Ἕλληνας. Τοὺς Ἕλληνας ἐκ Τενέδου, ἔχω τὴν τιμὴν νὰ γνωρίζω προσωπικῶς διότι μέγα μέρος ἐξ αὐτῶν ἐκδιωχθὲν ὑπὸ τῶν Τούρκων, καὶ μὴ γενόμενον ἀποδεκτὸν παρὰ τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸ γελοῖον πρόσχημα ἐξαναγκασμοῦ παραμονῆς εἰς τὴν νῆσον διὰ τὴν συντήρησιν τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, ἐμετανάστευσαν εἰς τὴν πόλιν Bischwiller τῆς Γαλλίας, περὶ τα 15 χιλ. ΒΑ τοῦ Στρασβούργου. Ἀνέπτυξα μεγάλον δεσμὸν μετὰ τῶν Ἑλλήνων ἐκ Τενέδου καὶ μοῦ ἀφηγήθησαν πλείστας ἀγνώστους πτυχὰς τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς των καὶ δὴ τοῦ διωγμοῦ των ἐκ Τενέδου μετὰ τὰ γεγονόατ εἰς Κύπρον ἐν ἔτει 1963. Ἡ Ἑλλὰς μέχρι σήμερον, εἰς τοὺς ἀποδήμους πλέον ἀπὸ ἔτους 1964 Ἕλληνας ἐκ Τενέδου, ἀρνεῖται τὴν ἀπόδοσιν τῆς Ἑλληνικῆς ἰθαγενείας, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς διατηρήσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Τενέδου, ὡς ἐὰν ἀπαγορεύεται ἡ διπλὴ ἰθαγένεια, κάτοχος τῆς ὁποίας εἶναι καὶ ὁ γράφων ὡς Ἕλλην καὶ Γάλλος πολίτης.
  3. Τὴν ἄνευ προηγουμένου καὶ ἐκτὸς προσχημάτων εἰς ἔντασιν καὶ ἔμφασιν δήλωσιν τῆς Ντόρας διὰ τὴν στάσιν τοῦ Γερμανοῦ ΥΠΕΞ καὶ τῆς Γερμανίας, ἐπὶ τῷ ἀκούσματι ἀπειλῶν πολέμου κατὰ τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τοῦ Τούρκου ΥΠΕΞ, κατὰ τὴν κοινὴν συνέντευξιν μετὰ τοῦ Γερμανοῦ ΥΠΕΞ.Θὰ ἐκπλαγῶ, ἐὰν ἐνθυμεῖσθε κάτι παρόμοιον εἰς τὴν διάρκειαν τῆς πολυετοῦς ἐμπειρίας σας.

 

Ἐν κατακλείδι, καὶ ἐν ὄψει τῶν συζητήσεων τὴν 25ην Ἰανουρίου 2021, προσωπικῶς αἰσθάνομαι ὅτι κάτι θὰ συμβεῖ οὐσιαστικὸν, δεδομένου ὅτι δὲν ἐνθυμοῦμαι μέχρι σήμερον ὁμοίαν ὁμοβροντίαν δηλώσεων παρὰ τῆς Ἑλλάδος εἰς ὅμοιον ἐπίπεδον, καὶ μὲ τοιαύτην λελογισμένην ἔντασιν καὶ πρώτιστα, ἀποφασιστικότηταν.

 

… καὶ ὅπως ἐλεγεν ὁ ἀείμνηστος πατέρας μου.. «κοντινὸς ψαλμὸς ἀλληλούλια».

 

Εὔχομαι νὰ μὴν διαψευσθῶ!

Ὀψόμεθα,

 

Μετὰ τιμῆς,

Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος

 

ΥΓ: ἐπιθυμῶ νὰ μνημονεύσω μίαν ἄποψιν τοῦ Ἐλ. Βενιζελου διὰ τοὺς Τούρκους: «πρόκειται περὶ λαοῦ, εἶχεν εἴπει, ὅ οποῖος σοῦ δείχνει τὰ μπροστινὰ του ὅταν τοῦ δείχνεις τὰ πισινά σου, καὶ σοῦ δείχνει τὰ πισινά του ὅταν τοῦ δείχνεις τὰ μπροστινά σου!»