Τρίτη 20 Απριλίου 2021

Η ΣΧΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΑΥΡΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΟΝΑ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ Το Πάσχα του 1549 μ.Χ. οι Αρμένιοι κατώρθωσαν να δωροδοκήσουν τον Τούρκο Διοικητή, και να εκδώση απαγορευτική διαταγή προς τον Έλληνα–Ορθόδοξο Πατριάρχη Σωφρόνιον Δ΄, ώστε να μην έχει πρόσβαση εντός του Ναού δια την τελετήν του Αγίου Φωτός.

 

Οι φρουροὶ έκλεισαν την Αγία Θύρα (Πόρτα) και ο Πατριάρχης Σωφρόνιος Δ΄ με το ιερατείον και τους Ορθόδοξους πιστούς του παρέμειναν έξω προσευχόμενοι, αναμένοντες τήν έκβασιν των γεγονότων.

Πράγματι η απάντησις τοῦ Κυρίου μας ήταν άμεση. Παρά τις απέλπιδες προσπάθειες του Αρμένιου Πατριάρχη, το Άγιον Φως δεν έλαμψε εις το ιερόν Κουβούκλιον ή εις άλλον σημείον εντός του Ναού. Το Άγιον Φως εξήλθε διαπερνόν την Κολόναν, η οποία μέχρι σήμερον φαίνεται σχισμένη και μαυρισμένη, και προς μεγάλην κατάπληξιν άναψαν τα κεριά, τα οποία εκρατούσε εις τας χείρας του ο Ορθόδοξος Πατριάρχης!!!

 

ιεροσολυμα

 

Εις την συνέχειαν ο Πατριάρχης έδωσε το Άγιον Φως εις τους Ορθοδόξους, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την αυλήν, ενώ ο Αρμένιος έφυγε ντροπιασμένος. Το αξιοθαύμαστον γεγονός είδε και εμαρτύρησε ο Εμίρης Τούνομ, ο οποίος εκείνην την στιγμή ήτο φρουρός εις την Αγίαν Πόρτα. Αυτό έγινε αιτία να πιστέψη και να γίνη Χριστιανός. Οι Τούρκοι τον σκότωσαν δια να μην μαθευτεί το γεγονός.

Συμφώνως προς άλλην εκδοχήν, όταν αντελήφθη το θαύμα ανεφώνησε προς τους συγκεντρωμένους: «Αυτή είναι η αληθινή πίστις». Οι Τούρκοι δια την αλλαξοπιστίαν του τον έκαψαν ζωντανόν. Τα οστά του σήμερον φυλάσσονται εις το Μοναστήριον της Μεγάλης Παναγιάς.

Όταν ο Σουλτάνος επληροφορήθη το θαύμα, εξέδωσε φιρμάνιον και ανεγνώρισε το αποκλειστικόν δικαίωμα δια την λήψιν του Αγίου Φωτός εις τον Ελληνορθόδοξον Πατριάρχην.

https://www.votegreece.gr/