Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

Ἀπολαύσατε ἐκ τοῦ YouTube


Σεβαστοὶ καὶ Φίλτατοι ἀποδέκται τοῦ παρόντος μηνύματος,
Ἡ ἱστορικὴ πραγματικότης εἶναι σκληρά, καὶ σκληρὰ εἶναι, ἀτυχῶς, ἡ ἀντεθνικὴ ἀλήθεια, ἡ θέλουσα ὅπως οἱ κομμουνιστοσυμμορῖται νὰ ἀπέτυχον μὲν διὰ τῶν ὅπλων, πλὴν τῇ συνδρομῇ καὶ πρωτοστατοῦντος τοῦ «ἡ Κύπρος κεῖται μακράν» καὶ ὄχι μόνον, ἐπέτυχον ὅλους τοὺς στόχους των, ὅλας τὰς ἐπιδιώξεις των καὶ δὴ μετὰ χορῶν, κυμβάλων καὶ ὀργάνων ἐνορχηστρωμένων καὶ κρουομένων ὑπὸ τῆς βουλῆς τῶν Ἑλλήνων άκόμη καὶ κατὰ τὰς μεταμεσονυκτίου ὑπναλέας συνεδριάσεις.

Παιδίον ἐνθυμοῦμαι τοὺς συμμορίτας αἰτουμένους «λήθην εἰς τὸ παρελθόν»· ἐσυνέχισαν διὰ τοῦ συνθήματος «114»· ἐπῆλθεν ἡ νομιμοποίησις καὶ συνταξιοδότησις τῶν συμμοριτῶν· ἐπεβλήθη διὰ νόμου ἡ δημοτικὴ καὶ ἡ ἀπρόσῳδος γραφὴ τῆς γλώσσης, ἥν καὶ ἀπεδέχθησαν σχεδὸν ἅπαντες πλὴν ἐλαχίστων χαρακτηριζομένων ὡς γραφικῶν πλέον, ὡς ὑπερηφάνως δηλοῖ ὁ γράφων· ἠγέρθησαν ἀγάλματα τῶν αἱμοσταγῶν σφαγέων τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ· ἤρχισαν αἱ ἑορταὶ τιμῆς εἰς τοὺς κομμουνιστοσυμμορίτας· εἰς τὰς τελετὰς ἀποδώσεως τιμῶν εἰς τοὺς διατηρήσαντας τὴν ἐλευθερίαν τῆς πατρίδος μαχητὰς, ἔπαυσεν ἡ παρουσία Ἑλλήνων ἐν ἐνεργείᾳ πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπανεμφανίζονται ἅμα τῇ παύσει τῆς ἐνεργοῦ δράσεως· παρέδωσαν τὴν Μακεδονίαν εἰς τοὺς Σλαύους, κατηργήθησαν ἔπαρσις σημαίας καὶ πρωινὴ προσευχὴ εἰς τὰ σχολεῖα· ἀποκαλθηλώθησαν οἱ ἥρωες τῆς ἐπαναστάσεως ἐκ τῶν σχολείων· ἡ ἀριστεία ἐχαρακτηρίσθη ἀτιμωτικὴ καὶ ἐδιώχθη· ἤλλαξεν ὁ ποινικὸς κώδικας πρὸς διευκόλυνσιν τῶν καταστρατηγούντων τὸν νόμον, καὶ πλῆθος ἄλλων τὰ ὁποῖα δὲν ἀνακαλοῦνται τὴν στιγμὴν ταύτην εἰς τὴν μνήμην. Δὲν παραλείπω νὰ τονίσω τὴν δημιουργίαν στρατοῦ «ἀναρχικῶν» ποικίλης δράσεως καὶ τὴν σταθερὰν ἐκπροςώπισιν τῶν «νομίμων δικαιωμάτων ἐλευθέρας ἐκφράσεως» ὑπὸ τῶν ὑψηλοβάθμων στελεχῶν τῆς ἀριστερᾶς.

Ἰδοῦ σήμερον τὸ ἀποτέλεσμα. Ἐφθάσαμεν εἰς τὸν ἀντίπουν, οἱ προδόται νὰ «κινοῦν τὸ δάκτυλον», νὰ διατυμπανίζουν ὅτι «δὲν ξεχνοῦν», νὰ ἀποκαλοῦν τοὺς ἐθνομάρτυρας «δοσιλόγους», «ἀλήτας», «φασίστας» καὶ ἡμῶν τῶν πατριωτῶν, «νὰ μὴν ἰδρώνει τὸ αὐτὶ», καὶ τὸ μέγιστον τὸ ὁποῖον πράττομεν εἶναι νὰ γράφωμεν πύρινα ἄρθρα τὰ ὁποῖα οἱ πάντες ἀγνοοῦν.

Προσωπικῶς αἰσθάνομαι συμμέτοχος διὰ τὸ κατάντημα τῆς πατρίδος, διότι ὡς σύννομος πολίτης, δὲν προσέτρεξα εἰς συλλαλητήρια, δὲν ἐτοποθέτησα βόμβας ὡς ἔπραξαν τέως πρωθυπουργοὶ τῆς Ἑλλάδος, ὅρα Σιμίτης, δὲν ἔσπασα οὔτε ἔκαυσα ξένην ἰδιοκτησίαν, δὲν ἔῤῥιξα βόμβας μολότωφ, δὲν ἐδολοφόνησα ἀλλὰ ἐσεβάσθην τοὺς ἔχοντας «ἄλλην ἄποψιν», ἀπεδέχθην τὴν νομιμοποίησιν καὶ συνταξιοδότισιν τῶν αἱμοσταγῶν ξενοκινήτων συμμοριτῶν, καὶ ἐν τέλει, ἀπεδέχθην ὅλα ὅσα ἐπέτυχον διὰ τῆς πολιτικῆς οἱ συμμορῖται. Ἔβλεπον τὴν πατρίδα μου νὰ ἀποσυντίθεται καὶ ὄχι μόνον παρέμεινα ἀδρανής, ἀλλὰ εἰς πλεῖστα ὅσα θέματα συνέπλευσα ἐπικαλούμενος ἐνδομύχως μυρίας ὅσας δικαιολογίας.

Εὑρισκόμενος πλέον εἰς τὰ παραμονὰς συναντήσεως μετὰ τοῦ Ἑρμοῦ, θλίβομαι ἐκ τῆς ἀδρανείας μου καὶ ἀνακαλῶ τὴν φρᾶσιν Συνταγματάρχου, διοικητοῦ τοῦ πατρός μου ὄντος τότε νεαροῦ Λοχαγοῦ: «Ἐσεῖς οἱ νεοέλληνες, μὲ τὰ μυαλὰ ποὺ ἔχετε, θὰ φέρετε τὴν Ἑλλάδα κάτω ἀπὸ τὸν Ἔλυμπον (Ὄλυμπον)».

Σᾶς παρακαλῶ ὅπως ἀφιερώσετε κάποιας ὥρας προκειμένου νὰ ἀπολαύσετε τὰ ὁμιλούμενα ἑλληνικὰ κατὰ τὰς πρωινὰς κυρίως ἐκπομπάς τῶν τηλεοπτικῶν διαύλων! Ποῖος ἀντιδρᾶ; ἡ ἀκαδημία; ἡ πνευματικὴ κοινότης; ἡ ὑπεύθυνος συντεταγμένη πολιτεία; ἐμάθαμεν πλέον τὰ «fake news», πλὴν ἀγνοοῦμεν τὴν «φενάκην»· αὐτῆς τῆς ποιότητος εἴμεθα. Ἀναγνωρίσαμεν εἰς τοὺς σκοπιανοὺς μακεδονικὴν γλῶσσαν καὶ μετατρέπομεν βαθμιαίως πλὴν σταθερῶς, τὴν ἑλληνικὴν εἰς ἀγγλικοειδήν τοῦ click away, inside, rapid test· τοιαύτη πνευματικὴ ἐμβέλεια τῆς γλώσσης τῶν τιτάνων τοῦ πνεύματος.

Τέλος, παρακαλεῖσθε ὅπως διὰ ἕνα μόνον λεπτὸν, ἐπισκεφθεῖτε τὸν ἱστότοπον τοῦ καθηγητοῦ Juan Coderch (University of St Andrews) « http://akropolis-world-news.weebly.com ».Μετὰ σεβασμοῦ,

Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος

ἀπόδημος Ἕλλην.

ἄνευ ἐκπτώσεων ἐκ τῆς ἐννοίας «ἝΛΛΗΝ»