Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

Από τον Ζάλευκο και τον Χαρώνδα στη . . . Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου!


Με ποιες κινήσεις κατοχυρώνεται η Ελληνικότητα του Αιγαίου

 

 


 Γράφει ο Καρακωστάνογλου Βενιαμίν


Το τετράπλευρο περίγραμμα που περικλείει τον σημερινό ελληνικό εθνικό χώρο, ορίζεται από το βορειότερο άκρο του Έβρου μέχρι την Κέρκυρα, και από εκεί μέχρι το δυτικό άκρο της Κρήτης και από τη Ρόδο και το Καστελλόριζο, μέχρι τη Σαμοθράκη. Στο νοητό αυτό τετράπλευρο το ασθενέστερο και ευάλωτο τμήμα είναι το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου.

Το σύνολο της θαλάσσιας περιοχής της ιστορικής θάλασσας του Ελληνισμού, που και στις τέσσερις ακτές της άνθισε επί 3.000-4.000 χρόνια λαμπρός ελληνικός πολιτισμός, ανέρχεται σε 190.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ η χερσαία ελληνική επικράτεια (ηπειρωτική και νησιωτική) φθάνει τα 132.000 τ.χλμ.

“Οὐδέποτε παυσόμεθα μαχόμενοι”

  “Οὐδέποτε παυσόμεθα μαχόμενοι”, Ιωάννης Δούκας Βατάτζης

Ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων εἶναι ὁ ζωτικὸς χῶρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἐθνολογικῶς καὶ ἱστορικῶς Ἑλληνικό, κοιτίδα τοῦ Πολιτισμοῦ καὶ ἀφετηρία κάθε ἐμπορικῆς, ναυτιλιακῆς καὶ ἀμυντικῆς δραστηριότητος τοῦ Γένους. Τὸ Αἰγαῖο Ἀρχιπέλαγος εἶναι ἡ ἔπαλξη καὶ ὁ βωμὸς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας.


1806. Δίδεται ὁ ὁρισμὸς στὸν Ἑρμῆ τὸν Κερδῶο.

{ ἈΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ = Ἢ ὅτι ἀρχαῖον Πέλαγος ἤτοι θάλασσα γνωρισμένη ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας · ἢ ὅτι ἐνομίσθη μέγα Πέλαγος ἀπὸ ἐκείνους · ἐλέγετο δὲ καὶ Αἰγαῖον Πέλαγος. Οἱ δὲ Νεώτεροι ἐννοήσαντες διὰ τὸ παρ’ αὐτοῖς ἀκατανόητον τῆς κυρίας λέξεως ἐτυμολογίας, ὅτι τάχα σημαίνει θάλασσαν ἔχουσαν πολλὰ Νησία, ὀνόμασαν πολλὰ Ἀρχιπέλαγα, ὡς τὰς Μαλδίβας, τὰς Φιλιππίνας, τὰς Μαλούκας, τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, τὰς δυτικὰς Ἰνδίας, καὶ ἄλλα τοιαῦτα μέρη · ἀλλὰ ταῦτα εἶναι κατάχρησις λέξεως. Ἀρχιπέλαγος ὅμως κυρίως ἐννοεῖται καὶ εἶναι μέρος τῆς Μεσογείου Θαλάσσης ἔχον πρὸς Β. καὶ Δ. τὴν Θράκην καὶ Μακεδονίαν καὶ τὴν Ἑλλάδα ἐνῶ πρὸς Α. τὴν Μικρὰν Ἀσίαν καὶ ἐμπεριέχον τὰς Κυκλάδας Νήσους, ὀνομασθείσας οὕτω, διότι εὑρίσκονται κύκλῳ τῆς Δήλου, Ἱερᾶς ποτὲ Νήσου καὶ τὰς Σποράδας · διότι διεσπαρμέναι ἀνωμάλως εὑρίσκονται · συμπεριλαμβανόμεναι δὲ εἶναι αὗται μικραί, καὶ μεγάλαι, καθὼς εἰς τὰ ἴδια ἄρθρα θέλομεν σαφηνίσει περὶ ἑκάστης.