Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022

«Τέσσερα χρόνια (2018-2022) από την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών»

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
 (Αναρτήθηκε από τον Στρατηγό εα κ. Αθανάσιο Καραντζίκο)