Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023

Δύο λεπτά αλήθειας. Πικρής αλήθειας

 (Η ανάρτηση έγινε σπό το Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο)